Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

11 listopada, 2015

Archiwum

Dane Finansowe

Wartość projektu  
Całkowita wartość projektu 224.769.739,24 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane 161.280.793,62 zł
Dofinansowanie 55.150.200 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 46.877.670,00 zł
Budżet Państwa 8.272.530 zł
Wkład Gminy Miasta Toruń 169.619.539,24 zł

Realizację inwestycji i jej finansowanie władze Torunia powierzyły spółce celowej pod nazwą Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o.. Gmina Miasta Toruń wsparła spółkę w pozyskaniu finansowania zwrotnego poprzez ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń. Środki na wkład własny spółka pozyska z emisji obligacji zaciągniętych w banku PEKAO SA. 31 października 2013 roku podpisano umowę w tej sprawie. Od tego roku CKK Jordanki będzie dokonywało spłat odsetek od obligacji, a od roku 2016 do 2027 – także ich wykupu. Na zapłatę tych zobowiązań do 2027 roku spółka uzyska rekompensatę od gminy, która w dalszym ciągu będzie beneficjentem dotacji unijnej.

Budowa sali na Jordankach znajduje się na Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Jej całkowity koszt przekroczył 50 mln euro – maksymalną wartość projektów finansowanych z RPO. Władze Torunia za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego wystąpiły do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zatwierdzenie wkładu własnego dużego projektu zgodnie z Rozporządzeniem WE 1083/2006.