Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

REGULAMIN WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURALNO-KONGRESOWE JORDNAKI SP. Z O.O.

 1. Niniejszy Regulamin wydarzeń ma zastosowanie do wydarzeń, których organizatorem jest Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI sp. z o.o., Al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń, REGON: 341431434, NIP: 9562303383 KRS: 0000463590 (dalej także: Organizator lub CKK Jordanki).
 2. Dokumentem uprawniającym do uczestnictwa w wydarzeniu jest bilet wystawiony na dane wydarzenie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem sumy, na jaką opiewa bilet na odwołane wydarzenie.
 4. Bilet nie podlega zwrotowi ani wymianie w żadnym innym przypadku niż wymienione powyżej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich możliwych zmian w przebiegu wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a także do zmiany obsady, bez wcześniejszego uprzedzenia i rekompensaty.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za treści artystyczne prezentowane na scenie.
 7. Widzowie niepełnoletni mogą uczestniczyć w wydarzeniu za zgodą i na odpowiedzialność prawnych opiekunów.
 8. Bilet uszkodzony, nieposiadający kuponu kontrolnego bądź z nieczytelnym kodem kreskowym jest nieważny.
 9. Organizator ma prawo zmienić miejsca siedzące lub stojące posiadaczowi biletu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 10. Organizator informuje, iż w związku z obecnie obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie”), jest on zobowiązany przestrzegać limitu miejsc, które mogą być udostępniane widzom i słuchaczom (dalej: „limit miejsc”). Zgodnie z Rozporządzeniem do limitu miejsc nie wlicza się osób zaszczepionych. Poprzez osobę zaszczepioną rozumie się osobę, która przyjęła jedną (w przypadku szczepionek jednodawkowych) lub dwie (w przypadku szczepionek dwudawkowych) dawki szczepionki przeciwko COVID-19 dopuszczonej do obrotu w Unii Europejskiej, która posiada stosowne zaświadczenie, a od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki (pierwszej w przypadku szczepionki jednodawkowej albo drugiej w przypadku szczepionki dwudawkowej) upłynęło co najmniej 14 dni. W tym celu Organizator zwraca się o udzielenie informacji przez uczestnika wydarzenia, czy jest on osobą zaszczepioną, a także o okazanie zaświadczenia potwierdzającego status osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19 (zaświadczeniem może być wydruk wydany przez punkt szczepień lub lekarza zawierający kod QR, zaświadczenie z Internetowego Konta Pacjenta zawierające kod QR lub zaświadczenie zawierające kod QR w formie elektronicznej dostępne w aplikacjach „moje Internetowe Konto Pacjenta” albo „mObywatel”). Organizator informuje, iż udzielenie powyższych informacji oraz okazanie do wglądu zaświadczenia potwierdzającego status osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19 jest dobrowolne i zależne od decyzji uczestnika wydarzenia.
 11. W przypadku wyrażenia przez uczestnika wydarzenia woli niewliczania go do limitu miejsc z uwagi na udzielenie przez uczestnika informacji Organizatorowi o posiadaniu statusu osoby zaszczepionej, uczestnik zobowiązany jest okazać do wglądu wyznaczonym pracownikom Organizatora zaświadczenie o którym mowa w pkt. 10 powyżej. Uczestnik może wyrazić wolę niewliczania go (i/lub osoby na rzecz której nabyto bilet) do limitu miejsc oraz udzielić dobrowolnie informacji o posiadaniu statusu osoby zaszczepionej w trakcie zakupu biletu na wydarzenie poprzez stronę internetową Organizatora albo w autoryzowanym sklepie lub punkcie sprzedaży Organizatora. W takim przypadku bilet zostanie opatrzony informacją o posiadaniu statusu osoby zaszczepionej poprzez opatrzenie go pogrubioną literą „Z”. Weryfikacja zaświadczeń będzie odbywała się za pośrednictwem wyznaczonego personelu Organizatora przy wstępie na wydarzenie. Organizator zastrzega także możliwość weryfikacji tożsamości Uczestnika poprzez zwrócenie się o okazanie do wglądu dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika – ma to na celu weryfikację, czy okazane zaświadczenie dotyczy Uczestnika, który nim się posługuje.
 12. W przypadku wyrażenia przez uczestnika wydarzenia woli niewliczania go do limitu miejsc z uwagi na udzielenie przez uczestnika informacji Organizatorowi o posiadaniu statusu osoby zaszczepionej i nieokazania do wglądu wyznaczonym pracownikom Organizatora zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 10, Organizator zastrzega, iż uczestnik taki może zostać niewpuszczony na wydarzenie, jeżeli w danym wydarzeniu zostanie osiągnięty limit miejsc zgodnie z Rozporządzeniem, a udział uczestnika spowodowałby jego przekroczenie. W takim przypadku uczestnik nie będzie miał prawa do żądania zwrotu środków za niewykorzystany bilet, a operator GnP sp. z o.o. sp.k. (z siedzibą w Blizne Jasińskiego 05-082, przy ul. Kościuszki 23, REGON: 141172460, NIP: 5222868457, KRS: 0000437095) wraz z organizatorem zwolnieni są z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 13. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane w zakresie informacji o zaszczepieniu są przetwarzane w celu przestrzegania przez Organizatora obowiązku dotyczącego limitu miejsc w związku z dobrowolnym przekazaniem przez uczestnika wydarzenia informacji w zakresie posiadania statusu osoby zaszczepionej oraz wykazania spełnienia ww. obowiązku na wypadek ewentualnych roszczeń i kontroli [podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, DZ. Urz. UE L/119 z dnia 4 maja 2016 r., dalej: „RODO”) w zw. z art. 9 ust. 2 lit. i oraz f RODO w zw. z przepisami Rozporządzenia oraz innymi przepisami krajowymi]. Wyrażenie woli niewliczania do limitu miejsc, a tym samym przekazanie informacji o zaszczepieniu jest dobrowolne. Z chwilą dobrowolnego przekazania danych w ww. zakresie, po stronie Organizatora aktualizuje się konieczność posiadania danych w celu spełnienia ww. obowiązku zachowania limitu miejsc oraz wykazania jego spełnienia, co powoduje iż usunięcie danych w związku z ewentualnym wycofaniem zgody nie zostanie uwzględnione z uwagi na podsiadanie innej podstawy przetwarzania danych, tj. ww. obowiązków (zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. c i e RODO). Odbiorcami danych są: operator GnP sp. z o.o. sp.k., dostawcy usług IT i organizacyjnych. Dane będą przechowywane do czasu możliwej kontroli spełniania ww. obowiązków. Pełna treść klauzuli informacyjnej Organizatora jest zawarta na stronie: https://jordanki.torun.pl/informacje/polityka-przetwarzania-danych/.
 14. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego mają zakaz wstępu na teren wydarzenia.
 15. Spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę.
 16. Wymagane jest: wyciszenie dzwonków telefonów podczas wydarzeń, stosowanie się do zaleceń obsługi oraz pracowników ochrony w zakresie bezpieczeństwa i porządku.
 17. Naruszenie zakazów lub wymagań określonych niniejszym Regulaminem może skutkować wydaleniem osoby naruszającej zasady poza obiekt, w którym odbywa się wydarzenie, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty, oraz obciążenie takiej osoby kosztami poniesionymi przez organizatora (np. kosztami odszkodowań, kar umownych, napraw, sprzątania).
 18. Obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania podczas występu.
 19. Dodatkowo zastosowanie ma Regulamin Obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego JORDANKI.
 20. Zakup biletów poza autoryzowanymi sklepami i punktami sprzedaży niesie ryzyko zakupu biletów nieważnych lub nieoryginalnych, które uniemożliwią wejście na wydarzenie.

Regulamin

Regulamin wydarzeń organizowanych przez CKK JORDANKI pobierz