Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

Centrum Kulturalno Kongresowe sp. z o. o.  w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony jordanki.torun.pl.


Data publikacji:

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-18.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-28.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia i linki (odnośniki), do których nie dodano opisów alternatywnych,

Niektóre zdjęcia i dokumenty również zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, DOC, które mogą nie spełniać wymogów dostępności,

Formularz kontaktowy nie posiada wszystkich dowiązanych etykiet tekstowych,

Brak możliwości zmiany kontrastu dla treści niebędących tekstem.

Opisy i napisy będą dodawane sukcesywnie do starszych zdjęć i linków. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Nasza strona powinna dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki oraz skrótami klawiaturowymi. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Karoliną Wojciechowską poprzez e-mail: k.wojciechowska@jordanki.torun.pl lub telefonicznie na numer telefonu 533 352 103. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej: biuro@jordanki.torun.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kulturalno-Kongresowej Jordanki mieści się przy Al. Solidarności 1-3 w Toruniu.


W trakcie każdego wydarzenia odbywającego się w Centrum, swoją pomocą służy Obsługa Widza, która chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji, pomoże znaleźć i dotrzeć do konkretnego miejsca na widowni czy foyer. Pracownicy obsługi widza są w Centrum, co najmniej na godzinę przed wydarzeniem.


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzi kilka niezależnych wejść. Główne wejście zlokalizowane jest od strony Al. Solidarności i znajduje się na poziomie terenu, a komunikacja obywa się bez konieczności pokonywania schodów. Wejście na wydarzenie możliwe jest również z poziomu parkingu podziemnego za pomocą wygodnej windy.

Z lewej strony budynku (od strony Urzędu Marszałkowskiego) zlokalizowane jest wejście do restauracji, a za nim wejście do recepcji Centrum. Wejścia pozbawione są barier architektonicznych.

Dostęp do zlokalizowanego na poziomie +1 Zespołu Sal Konferencyjnych odbywa się schodami lub przestronną widną.

Wejście do CKK Jordanki poza godzinami, w których organizowane są wydarzenia możliwe jest poprzez recepcję.

Toalety dla osób niepełnosprawnych są dostępne na każdym poziomie foyer
i zostały dostosowane tak, aby użytkownicy mogli z nich swobodnie korzystać. Wejścia do toalet zostały odpowiednio oznakowane. Dodatkowo w toaletach zainstalowano system przywoławczy zintegrowany z Systemem Zarządzania Budynkiem (Building Management System). Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowane są również w części administracyjnej budynku, przy Zespole Sal Konferencyjnych oraz na backstage’u (garderoby).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek CKK Jordanki jest doskonale przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Komunikacja pozioma odbywa się długimi i szerokimi korytarzami, umożliwiającymi wygodne i bezpieczne poruszanie się. Komunikację pionową pomiędzy wszystkimi poziomami Centrum (od -2 do +1) wspomagają odpowiedniej wielkości windy, wyposażone w system komunikatów głosowych. Elementy sterowe w windach zainstalowano w sposób umożliwiający ławy dostęp. Sterowanie ułatwiają wypukłe przyciski z numeracją dodatkowo oznaczoną alfabetem Braille’a. W CKK Jordanki znajdują się cztery dźwigi windowe.

W trakcie większości wydarzeń, dźwig windowy łączący parking podziemny i przestrzenie foyer, obsługiwany jest przez pracownika Obsługi Widza. 

Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W pierwszych i ostatnich rzędach Sali Koncertowej przewidziane są miejsca, gdzie można w wygodny sposób umieścić wózek inwalidzki. Uczestnictwo osób z niepełnosprawnością ruchową możliwe jest również w Sali Kameralnej, Sali Prób, Sali Prasowej i Zespole Sal Konferencyjnych.

Dodatkowo w CKK Jordanki dostępny jest mobilny system wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną, dedykowany do przestrzeni Sali Koncertowej i Sali Kameralnej (lub połączonych Sal). Do dyspozycji gości dostępnych jest 10 urządzeń.

System wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną (induktofoniczną) umożliwia osobie niedosłyszącej odbiór nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną, w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy.

System wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną składa się z odpowiednio zainstalowanego w pomieszczeniu wzmacniacza. Do wzmacniacza podłączone jest źródło dźwięku, np. mikrofon lub system nagłośnieniowy sali. Wzmacniacz wytwarza zmienne pole magnetyczne, odbierane przez cewkę telefoniczną aparatu słuchowego.

Po przełączeniu aparatu słuchowego z mikrofonu na cewkę telefoniczną, cewka odbiera zmienne pole magnetyczne i zamienia je z powrotem na sygnał elektryczny. Sygnał z cewki jest odpowiednio wzmocniony i dopasowany do ubytku słuchu przez aparat słuchowy. Dzięki temu użytkownik aparatu słuchowego może cieszyć się wyraźnym, użytecznym sygnałem, bez żadnych zakłóceń i zniekształceń z zewnątrz.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W CKK Jordanki dysponujemy całodobowym, płatnym parkingiem podziemnym na 185 miejsc parkingowych, z których 5 przeznaczonych jest dla osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość wjazdu pojazdów wyposażonych w instalację LPG.
Wjazd/wyjazd odbywa się od strony Al. Solidarności. Dodatkowo, przed wejściem głównym do Centrum, wzdłuż Al. Solidarności, znajdują się 3 bezpłatne i ogólnodostępne miejsca postojowe typu „Kiss and ride”.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.