Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

Realizację inwestycji i jej finansowanie władze Torunia powierzyły spółce celowej pod nazwą Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o.. Gmina Miasta Toruń wsparła spółkę w pozyskaniu finansowania zwrotnego poprzez ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń. Środki na wkład własny spółka pozyska z emisji obligacji zaciągniętych w banku PEKAO SA. 31 października 2013 roku podpisano umowę w tej sprawie. Od tego roku CKK Jordanki będzie dokonywało spłat odsetek od obligacji, a od roku 2016 do 2027 – także ich wykupu. Na zapłatę tych zobowiązań do 2027 roku spółka uzyska rekompensatę od gminy, która w dalszym ciągu będzie beneficjentem dotacji unijnej.

Budowa sali na Jordankach znajduje się na Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Jej całkowity koszt przekroczył 50 mln euro – maksymalną wartość projektów finansowanych z RPO. Władze Torunia za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego wystąpiły do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zatwierdzenie wkładu własnego dużego projektu zgodnie z Rozporządzeniem WE 1083/2006.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu 224.769.739,24 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane 161.280.793,62 zł
Dofinansowanie 55.150.200 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 46.877.670,00 zł
Budżet Państwa 8.272.530 zł
Wkład Gminy Miasta Toruń 169.619.539,24 zł

Parking

Uprzejmie informujemy, że na terenie CKK Jordanki znajduje się całodobowy, płatny, niestrzeżony parking na 185 miejsc. Zapraszamy do korzystania z parkingu podczas spektakli, a także w czasie wyjazdów do centrum miasta.
uestrip

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 oraz ze środków Gminy Miasta Toruń